En la Ciutat de Torrent per a conèixer les costums i tradicions de les terres del nostre parlar tenim una ferramente importantísicva que cal visitar sobint per treballar els objectius de l'assignatura, es tracta del Museu Comarcal de l'Horta Sud

CULTURA VALENCIANA

En la societat actual, es fa imprescindible educar, des d’edats primerenques, en l’adquisició de les competències que han de permetre als futurs ciutadans participar de forma constructiva en una societat cada vegada més complexa i diversificada. Este aprenentatge ha d’anar acompanyat del coneixement de les senyes d’identitat col·lectives i és en esta línia on l’àrea de Cultura Valenciana aporta al currículum el reconeixement del valor de la cultura pròpia i el coneixement d’aquells aspectes tradicionals i genuïns que ens caracteritzen com a poble i que hem de transmetre a les futures generacions com a herència col·lectiva.
El currículum de Cultura Valenciana desenrotlla principalment la competència relacionada amb la consciència i les expressions culturals, amb metodologies basades en l’activitat de l’alumnat mitjançant treballs de caràcter individual però també d’índole cooperativa; fomentant l’observació, la comprensió, la interpretació i l’explicació de l’espai històric pròxim i acostant l’alumne als costums i les tradicions pròpies. 

 

 

Materials curriculars de l'assignatura CULTURA VALENCIANA